BV  *
- EMRK  *
- Bilaterale Verträge  *
__________________

ZGB  *
- BGBB  *
- GBV  *
- BewG  * / BewV  *
- ZStV  *
OR  *
- ArG */ArGV1 */GAV
- GlG  *
- VMWG  *
- FusG   *
- LPG  *
- HRegV  *
- PauschalRG  *
- PrHG  *
- VVG  *
URG  * / URV  *
UWG  *

KG  *
__________________

ZPO   *
- VelÜberm  *
- Vorlagen/Schemen

BGG  *
IPRG  *
LugÜ
  *
SchKG  *
- VZG  *
__________________

StGB  *
- JStG  *
- OHG  *
StPO  *
- JStPO   *
__________________

SVG  *
- VRV  *
- VZV  *
- OBG  * / OBV  *
__________________

ATSG  * / ATSV  *
AHVG  * / AHVV  *
IVG  * / IVV  *
ELG  *
UVG  * / UVV  *
EOG  * / EOV  *
AVIG  * / AVIV  *
BVG   *
- FZG  * / FZV  *

__________________

AuG  *
- VZAE  *
AsylG  *

__________________

RPG  * / RPV  *
NHG  * / NHV  *
USG  *
- GschG  * / GSchV  *

- LSV  *
- LRV  *


[Home]